Recreatiezoneringsplan Veluwe een feit

      Reacties uitgeschakeld voor Recreatiezoneringsplan Veluwe een feit

De Provincie Gelderland heeft een Recreatiezoneringsplan gemaakt. Het plan is een eerste stap om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe.

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens.

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken. U kunt de natuur helpen door de regels die er zijn te respecteren. Maar er is meer nodig.

Kwetsbaar

Op de meest kwetsbare plekken gaan we planten en dieren beschermen door ze meer rust te bieden. Waar nodig verleggen we paden en routes. Op andere plekken gaan we de recreatiemogelijkheden juist verbeteren. Beiden zorgen ervoor dat we van de Veluwse natuur kunnen blijven genieten. Er is veel te zien en te beleven, en dat willen we graag zo houden!

Zo staat bovenstaande te lezen op verschillende websites die hierbij betrokken zijn.

Wat is het effect voor wandelevenementen?

Voor wandelevenementen zitten er ook een aantal nadelen aan het recreatiezoneringsplan Veluwe. 

Allereerst het volgende. Om een wandelevenement te kunnen organiseren zijn vergunningen nodig, van bijvoorbeeld boseigenaren, gemeente en mogelijk zelfs van de provincie. Deze vergunningen zijn nodig om een wandeling uit te zetten en de route te bepijlen. Voor elk natuurterrein moet apart een vergunning worden aangevraagd en dat is een heel proces. Achterhalen waar wordt gewandeld, wie moet ik aanschrijven en dan afwachten wanneer wordt er gereageerd op de vraag.

Door het recreatiezoneringsplan wordt het moeilijker om deze vergunningen te krijgen: 

  • Voor delen op de Veluwe waar vergunningverleners vinden dat het te druk wordt. 
  • Voor delen van de Veluwe die minder toegankelijk gemaakt zijn door paden af te sluiten; dit is al een aantal jaren aan de gang. 
  • Voor delen van de Veluwe die tijdens het broedseizoen afgesloten zijn. In eerste instantie van half maart tot half juli. Maar de mogelijkheid bestaat om dit langer te laten duren. Afhankelijk van de soorten die er broeden.
  • Door extra eisen die gesteld worden aan vergunningen, is het vaak voor de vrijwilliger te ingewikkeld om dit te organiseren. De vrijwilliger haakt af als het werk te veel of de verplichtingen te groot worden.

Zomaar een aantal punten die spelen. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat er kans op willekeur is bij vergunningverlening. Daarnaast beginnen verschillende grote organisaties met in rekening brengen van een bedrag per deelnemer of een deel van de opbrengst van het wandelevenement. Waar het tot nu toe nog ging om een vast bedrag per vergunning. Wandelverenigingen of -stichtingen worden gelijkgesteld met commerciële organisaties.

Sociaal- en gezondheidsaspect

Het belang van het georganiseerd wandelen heeft een belangrijk sociaal-aspect en tevens een gezondheidsaspect, immers wandelen in gezelschap is niet alleen gezellig, maar er ontstaat ook sociale cohesie dat nodig is om te blijven wandelen. Uiteindelijk werkt de cohesie door in het leven buiten het wandelen.
Het wandelen, alleen, met familie of in groepsverband wordt aan alle kanten gepromoot en daar komt ook een deel van drukte uit voort.

Ontwikkeling, regelgeving en conflict

Wat nu op de Veluwe is opgezet, zal ook in andere delen van het land plaatsvinden. Door bovenstaande ontwikkelingen en regelgeving haken verschillende wandel-organisaties nu al af doordat dit voor hen steeds ingewikkelder wordt.

Vanuit de Koninklijke Nederlandse Wandelbond, als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de wandelsport en recreatieve wandelaar is niets vernomen over deze ontwikkelingen. Onduidelijk is of zij partij geweest bij de totstandkoming van dit plan.

Maar de natuurorganisaties zelf dan? Wij hebben de indruk dat zij steeds vaker zelf allerlei wandel-activiteiten opzetten. Dit geeft toch ook extra druk op de natuurgebieden? Zelfs commerciële bedrijven bieden activiteiten aan in de natuur. Ook zij hebben daarvoor een vergunning nodig. Of leveren die de natuurorganisaties meer op dan eenvoudige wandeltochten?

Toekomst?

Vooropgesteld: Ook wij zijn voorstander van regulering van het gebruik van de natuur. Of het beperken van het afgeven van vergunningen voor wandelevenementen helpt om de belasting op de natuurgebieden te verminderen, betwijfelen wij. Wandelen is de afgelopen jaren alleen maar in populariteit toegenomen.

Met de huidige digitalisering heeft het digitaal uitzetten van wandelingen een grote vlucht genomen. Er wordt nu al veel via navigatie op smartphone of via navigatietoestel gewandeld. Dit wordt de komende jaren alleen maar meer. 
Een vervolgstap kan zijn dat een wandelevenement digitaal georganiseerd gaat worden en zo het hele vergunningen-proces omzeilt wordt. Dit is een stuk eenvoudiger dan dit op papier voor te bereiden van zo’n evenement. Maar hiermee wordt het wandelen niet controleerbaar en te reguleren, zowel voor de organisatie van het wandelevenement als de vergunningenverstrekker.

Wat er ook gaat gebeuren de druk op de natuur wordt er niet minder om. Wij pleiten ervoor dat organiserende wandelstichtingen en -verenigingen met de vergunningenverstrekkers in gesprek blijven. Om zo in samenwerking de belasting van de natuur door onze wandelaars te reguleren door het aanbieden van georganiseerde wandeltochten en -evenementen. Op deze manier willen wij ons inzetten om de wandeltochten en -evenementen in Apeldoorn en omstreken te behouden. 
Zo kunnen we blijven genieten van de mooie natuur die we op de Veluwe hebben!